Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach koło Tuchowa.

„Stypendium Burmistrza Tuchowa”

przez admin

Termin składania wniosków o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” do 10 lipca 2023r.

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie  ul. Jana Pawła II  4,  pokój 211.

Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Stypendium może być przyznane:

1) za wysokie wyniki w nauce –  uczniom szkoły podstawowej,  którzy mają wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych :

  1. a) w klasach IV-VI – 5,6
  2. b) w klasach VII-VIII – 5,3

2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniom, którzy mają wzorową ocenę z zachowania, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca  od I do III olimpiad lub konkursów   na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3) za szczególne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy uzyskali tytuł  laureata lub finalisty w konkursach, turniejach, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury; lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca  od I do III  w międzynarodowych konkursach, turniejach,  posiadających uznaną i znacząca rangę, organizowanych w kraju,  poza granicami kraju, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury.

4) za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe  – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy:

  1. a) zajęli miejsce I – III w Mistrzostwach Wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe.

b)są członkami kadry wojewódzkiej.

  1. c) zajęli miejsce od I -VII w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
  2. d) są członkami kadry narodowej.
  3. e) zajęli miejsca I-V w turniejach międzynarodowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.
  4. Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w pkt 3 i 4 jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

 

Opcje udostępniania:
Skip to content