Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach koło Tuchowa.

Projekty, innowacje

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Od września 2022 roku nasza szkoła uczestniczy w programie Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W trakcie realizacji programu korzystamy przede wszystkim z :

 • pracowni kulinarnej,
 • pracowni druku 3D,
 • klocków konstrukcyjnych LEGO SPIKE,
 • sprzętu fotograficznego i audio,
 • sprzętu gospodarstwa domowego.

Wszystkie zadania rejestrujemy na szkolnym Facebook’u!

 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które od 30 czerwca 2022 roku mają wszystkie szkoły podstawowe w programie) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

 

INNOWACJA „WYCHOWUJEMY DLA NIEPODLEGŁEJ”

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszych dzieci należy budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny.

 Główne cele innowacji „Wychowujemy dla Niepodległej”:

 

 • umacnianie więzi z Polską,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej,
 • formowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • wyrabianie dbałości o język ojczysty,
 • nabycie wiedzy o swoim regionie, mieście i rodzinie,
 • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
 • poszerzenie wiedzy o historii regionu i miasta, jego kulturze i sztuce,
 • poznawanie miejsc związanych z historią najbliższej okolicy,
 • włączanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

 

Zadania realizowane cyklicznie:

 • udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej w Tuchowie,
 • udział w akcji „Wianki na mogiły”,
 • wyjazdy na spektakle w ramach festiwalu „Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc” w Kąśnej Dolnej’,
 • organizacja Dyktanda Niepodległościowego,
 • udział pocztu sztandarowego w uroczystościach Święta Niepodległości w Tuchowie i Siedliskach,
 • uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,
 • udział w akcji Szkoła do Hymnu,
 • udział w Zlocie Niepodległościowym w Łowczówku,
 • organizacja Biegu Tropem Wilczym
 • organizacja Pieszego Rajdu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych dla uczniów ze szkół gminy Tuchów.
 • apele upamiętniające Zbrodnię Katyńską,
 • uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja.

W roku szkolnym 2023/2024 udział w projekcie „Wygrana Polska – Wyśpiewana Niepodległa.

 

Skip to content