Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach koło Tuchowa.

Dostępność

 

Deklaracja dostępmości:

 

Podstawowe informacje

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spsiedliska.pl

Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Adres strony internetowej:
 www.spsiedliska.pl

Data opublikowania strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 24.02.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
  • brak możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • Brak mapy strony
  • Brak focusa wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agata Kawa zssiedliska@gmail.com.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 652 7435. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:
Dyrektor: mgr Lucyna Jamka

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

zssiedliska@gmail.com

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
(+48) 14 652 7435

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach: Dostępne wejście do szkoły od strony wschodniej budynku. Dostęp do części administracyjnej szkoły, sal lekcyjnych usytuowanej na parterze budynku, Dostęp do hali sportowej z szatniami i łazienką dla osób z niepełnosprawnościami – wejście przewiązką łączącą budynek szkoły z halą sportową  od strony wschodniej budynku. Od strony północnej wejście do budynku z podjazdem na parter, gdzie znajduje się łazienka  dla osób z niepełnosprawnościami.  Piętro budynku niedostępne, wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. Na parterze i piętrze szerokie korytarze, dostępne wejścia do sal lekcyjnych.  Toalety na piętrze nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się na parkingu przyszkolnym, od strony południowej oraz północnej budynku szkoły i hali sportowej bez przeszkód architektonicznych.

 

Informacje o Dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach: lokalizacja w centrum wsi Siedliska, przy drodze powiatowej z Tarnowa przez Pleśną do Tuchowa. Na zewnątrz, przy wejściu głównym znajduje się tablica  z nazwą szkoły oraz  dzwonek, sygnalizujący przybycie zainteresowanych osób, Na holu szkolnym znajduje się  tablica informacyjna oraz schemat wszystkich pomieszczeń, osobno dla parteru i piętra szkoły oraz hali sportowej. Wszystkie sale i pomieszczenia posiadają tabliczki informacyjne na drzwiach, Czytelnie i dostępnie oznakowana jest droga ewakuacyjna szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Siedliska 232

33-172 Siedliska
NIP 993-01-95-238
tel.: (+48) 14 652 7435
e-mail: zssiedliska@gmail.com

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy szkoły

 

Raport dostępności zobacz

Skip to content